Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP”) cestovní kanceláře Aratravel S.R.L, se sídlem Via Di Vittorio 61, 73040 – Aradeo, Itálie, daňové identifikační číslo / IČO: p. Iva 04750630750, (dale jen „CK”) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu CK. VSP tvoří v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník”) a CK. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito VSP seznámil před uzavřením smlouvy o zájezdu a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Jakým právem se řídí práva a povinnosti? 

CK a zákazník si zvolili, že se smlouva o zájezdu a z ní vyplývající práva a povinnosti řídí právním řádem České republiky a případné spory řeší obecné soudy v České republice. Toto se netýká práv a povinností mezi Klinikou a zákazníkem, které budou řešeny na základě samostatných ujednání mezi Klinikou a zákazníkem a příslušnými právními předpisy.

Kdo zastupuje CK v České republice? 

V České republice zastupuje CK a pro tuto CK zprostředkovává služby cestovního ruchu cestovní agentura Ara Tour s.r.o., se sídlem Bělehradská 126/381, 120 00 Vinohrady, IČ: 07301464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, spis. zn. C 298701, dale jen “Agentura”. 

Kdo bude provádět zdravotnické služby – transplantace vlasů?

Zdravotnické služby – transplantaci vlasů, provádí svým jménem a na svoji odpovědnost klinika Dr. Serkana Aygina, se sídlem Merkez Mahallesi, İstiklal Sokağı 11/A, 34384 Şişli/İstanbul, Turecko, dale jen “Klinika”. 

S kým uzavírá zákazník smlouvu?

Zákazník uzavře smlouvu o zájezdu za účelem provedení zdravotnických služeb s CK, přičemž CK poskytne zákazníkovi služby cestovního ruchu. Dále uzavírá zákazník smlouvu přímo s Klinikou, která nabývá účinnosti až zaplacením ceny služeb Klinice. Klinika poskytne zákazníkovi zdravotnické služby – transplantaci vlasů. CK neodpovídá za žádné služby poskytované Klinikou. Klinika poskytuje doživotní záruku na poskytované služby a případné reklamace služeb je tedy třeba směřovat přímo Klinice. Smlouvu v zastoupení CK uzavírá Agentura, (dále jen „Smlouva”). Součástí Smlouvy je také zvláštní ujednání mezi Klinikou a zákazníkem týkající se druhu zdravotnického zákroku, termínu jeho provedení a ceny. Toto ujednání není součástí zájezdu a nevztahují se na něj tyto VSP.  Smlouva se uzavírá podpisy obou stran na specializovaném formuláři CK, jehož nedílnou součástí jsou tyto VSP stejně jako nabídka služeb na webových stránkách CK na adrese www.aratravel.cz/, (dále jen „webové stránky”). 

Strany podepisují Smlouvu osobně nebo prostřednictvím zaslání scanu podepsané Smlouvy na e-mailové adresy účasníků. Současně s vyhotovením Smlouvy předá CK, případně její zplnomocněný zástupce, zákazníkovi doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK je také uveřejněný na webových stránkách.

Jaké jsou platební podmínky?

Při uzavření Smlouvy je zákazník povinen zaplatit částku ve výši uvedené ve smlouvě. Cenu za poskytnutí služeb Kliniky je zákazník povinen uhradit přímo Klinice v místě jejího sídla hotově v Eurech nebo platební kartou.  Při porušení závazku zákazníka zaplatit cenu za služby řádně a včas má CK právo od Smlouvy odstoupit dle ust. § 2533 občanského zákoníku.

Cena zájezdu je kalkulována především s ohledem na zajištění služeb týkajících se účelu cesty, kterou je transplantace vlasů na Klinice. Nejedná se tedy o rekreační pobyt. Data odjezdu a příjezdu, tedy první a poslední den, jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů z letiště do místa ubytování a organizaci v místě ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného pobytu a po tyto dny nemá zákazník nárok na plnohodnotné stravování podle sjednaných podmínek. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení „pobytu” či ušlou večeři apod.

CK je oprávněna dle § 2530 občanského zákoníku jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud při takovém zvýšení uvede přesný způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena se může zvýšit pouze, zvýší-li se do dvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu: a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle Smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu. Zvýšení může být až ve výši rozdílu mezi stávající cenou dopravy a novou cenou dopravy, rozdílu mezi daněmi a případně rozdílu směnného kurzu. O navýšení ceny musí CK informovat zákazníka formou písemného oznámení nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. V případě zvýšení ceny o vice než 8% může zákazník návrh přijmout nebo odstoupit od smlouvy ve lhůtě v ní uvedené, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení Smlouvy. Pokud zákazník v této lhůtě neodstoupí, platí, že změnu ceny přijal. V případě snížení ceny zájezdu podle § 2530 odst. 1 občanského zákoníku má pořadatel právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je pořadatel povinen tyto skutečné administrativní náklady doložit.

Kdy dostane zákazník další informace k zájezdu?

CK doručí zákazníkovi elektronicky nebo poštou nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité pokyny a informace, nejsou-li již obsaženy ve Smlouvě, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, letenku a příp. další doklady, stvrzenky a vouchery potřebné k uskutečnění zájezdu, (dále jen „pokyny k zájezdu”). 

Jak bude probíhat doprava?

Doprava do Turecka je zajištěna letecky dopravním letadlem společnosti Turkish Airlines nebo Pegasus v nejnižší možné knihovací třídě. Čas odletu může být kdykoli, i těsně před odjezdem, změněny v závislosti na konkrétní dopravní situaci. Transfer v destinaci je zajištěn standardním turistickým autobusem/minibusem/osobním autem. Cesta z/na letiště do ubytovacího zařízení můžetrvat 30 minut až pět hodin. 

Jak je to v případě zpoždění nebo zrušení letu?

Za zpoždění nebo zrušení letu neodpovídá CK, ale přímo dopravce. Odpovědnost dopravce vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 

Jaká je forma ubytování?

Ubytovací zařízení je zařazené do kategorie podle pravidel konkrétní destinace. Konkrétní ubytovací zařízení a jeho popis vč. kategorie stanoví Smlouva. 

CK nemá vliv na přidělování jednotlivých pokojů; to je plně v kompetenci hotelu. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, čistotu moře či veřejné pláže, charakter přístupu k pláži, stavební ruch v okolí hotelu apod.. Ubytování zajišťuje CK vždy v souladu s právními předpisy příslušného státu. 

V případě změny v knihování, ke kterému ve všech turistických oblastech může docházet, bude zákazník ubytován v zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoj dopoledne, v mnoha případech již do 10 hodin. 

Jaká má zákazník práva a povinnosti?

Zákazník může nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu a po uhrazení dodatečných nákladů postoupit Smlouvu na jinou osobu, pokud tato osoba splňuje podmínky pro účast na zájezdu. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením Smlouvy; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení Smlouvy, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu letenky). 

Služby CK jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce. Organizaci v místě pobytu zajišťuje určený delegát CK.

Zájezdy CK nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V případě, že se zájezdu chce na vlastní odpovědnost účastnit zákazník s určitým pohybovým či jiným zdravotním omezením, bere na vědomí, že musí před uzavřením smlouvy tuto skutečnost sdělit CK a nechat si v textové podobě potvrdit možnost účasti na zájezdu s případnou asistencí. 

Zákazník má právo:

na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud zákazník dohodnuté služby nevyčerpá bez zavinění CK, nemá právo na jejich náhradu,

vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou CK známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách,

na reklamaci vad a její řádné vyřízení podle reklamačního řádu,

na ochranu osobních údajů, které zákazník uvádí ve Smlouvě a v dalších dokumentech a informací o cílech cest před nepovolanými osobami.

Základní povinnosti zákazníka:

poskytnout CK úplně a pravdivě veškeré údaje ve Smlouvě a předložit doklady požadované pro zajištění zájezdu, současně poskytnout součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb

účastníci zájezdu mohou být pouze osoby starší 18 let. Celkový zdravotní stav musí každý účastník zájezdu zvážit sám a případné pochybnosti konzultovat s lékařem. Zákazník způsobilý k právnímu jednání ručí za smluvní závazky dalších přihlášených osob jako za své vlastní

převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi. Být včas na sjednaných místech souvisejících s průběhem zájezdu (opožděné příchody jsou k újmě zákazníka)

být vybaven všemi nezbytnými osobními a zdravotními doklady – platným cestovním pasem až 6 měsíců po vycestování (vyžadují-li to některé země), dále pokud je to vyžadováno také očkovacím průkazem 

plně zodpovídat za stav svého zdraví a seznámit se s klimatickými a zdravotními podmínkami, které se mohou v destinaci vyskytnout. V případě jakýchkoliv nejasností konzultovat svůj zdravotní stav a cílovou destinaci s ošetřujícím lékařem nebo na hygienické stanici. 

oznámit CK před uzavřením smlouvy o zájezdu jakékoli zdravotní, pohybové či jiné omezení, které by mohlo mít vliv na jeho účast na zájezdu či na některé z poskytovaných služeb CK v průběhu zájezdu

dodržovat pasové, vízové, celní, zdravotní a další předpisy, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů, země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník sám

zaplatit řádně a včas sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů CK a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil, a cenu služeb, které čerpal nad rámec Smlouvy.

Jaká jsou práva a povinnosti CK?

CK je povinna pravdivě informovat o skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou jí známy

CK neodpovídá za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě pobytu u místního průvodce, hotelu či jiné organizace. Není odpovědná za vady v plnění na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, jehož sjednání není předmětem Smlouvy. Dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. 

V případě, že bude nezbytné účastníka ubytovat v jiném hotelu, CK si vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie bez nároku zákazníka na kompenzaci,

CK si vyhrazuje právo zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci nebo okolností mimo kontrolu CK – CK má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb – v případě zrušení zájezdu je CK povinna nabídnout zákazníkovi zájezdu náhradní zájezd

CK neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi z důvodu případného zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (technických, povětrnostních, přetížené letecké cesty apod.) Zákazník musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování dalších přípojů či dalších aktivit

CK je povinna mít uzavřené pojištění proti úpadku dle zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Pokud zákazník uvede údaje na osobu blízkou do smlouvy, v případě nesnází CK sdělí této osobě všechny potřebné informace o těchto nesnázích, jejich řešení apod.

CK může změnit závazky ve smlouvě (pokud je tak ve smlouvě vyhrazeno), jde-li o nepodstatnou změnu a oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem změny závazku. Pokud dojde ke změny ceny zájezdu, musí být tato cena ve smlouvě uvedena. Navrhne-li CK podstatnou změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit nebo zda od smlouvy bez sankcí odstoupí, a to do 5 dnů ode dne doručení oznámení o změně, pokud změna nastane méně než 5 dní před zahájením zájezdu, tak nejpozději do dne předcházejícího dni zahájení zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že s danou změnou souhlasí. Souhlasí-li zákazník se změnou a vede-li změna ke zvýšení ceny zájezdu, zavazuje se zákazník uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od konce lhůty. CK zákazníka upozorňuje na skutečnost, že se změnou v osobě zákazníka vznikají vysoké náklady a dále na skutečnost, že letecké společnosti a hotely změnu v rezervaci nemusí provést, a proto CK nebude moci zákazníkovi z těchto objektivních důvodů poskytnout takový zájezd a bude nucena ke změně Smlouvy.

Jak postupovat v případě reklamace zájezdu?

Poskytování služeb cestovního ruchu, odpovědnost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem:

Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá CK má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“). Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se Smlouvou. Zákazník je povinen uplatnit své právo na reklamaci v souladu s § 2537 odst.  Občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, tedy ihned po zjištění vady okamžitým oznámením zástupci CK a je povinen poskytnout součinnost tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby. Opožděné nebo nepodložené reklamaci nebude vyhověno. Reklamace uplatněná v souladu s těmito VSP bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací.

Náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti CK není CK povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. Reklamaci zákazník neprodleně uplatnií za svoji osobu i za osoby v jejichž prospěch služby dle smlouvy objednal, a to nejlépe písemně na email: info@aratravel.cz V reklamaci zákazník uvede jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, řádné zdůvodnění a podle možnosti i průkazné skutkové doložení a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. V případě ústního podání reklamace, je zástupce CK povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace.

Objeví-li se vada po odjezdu a jedná-li se o vadu podstatnou, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení. Toto řešení by, pokud je to možné, mělo být stejné nebo vyšší kvality, než která byla sjednaná ve Smlouvě. Především se však musí jednat o řešení, které má umožnit pokračovat v zájezdu. Pokud bude náhradní řešení nižší kvality, tak má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu. Zákazník má taktéž i právo navrhované náhradní řešení odmítnout, ale to pouze v případě, nejedná-li se o plnění, které je srovnatelné s plněním, které bylo sjednané ve Smlouvě nebo pokud nebyla poskytnutá dostatečně přiměřená sleva z ceny zájezdu. Pokud spočívá vada zájezdu v nemožnosti dostat se z místa konání zájezdu do místa odjezdu, tak je CK povinna poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů náhradní dopravu zpět do místa odjezdu, popřípadě do jiného místa stanoveného ve Smlouvě. Nelze-li tento návrat uskutečnit z důvodu mimořádných a nevyhnutelných okolností, nese CK náklady na nutné ubytování alespoň ve stejné cenové kvalitě, a to nejvýše na dobu tří nocí, popřípadě déle, pokud je to stanoveno předpisy Evropské unie. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a jejich výše. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému zástupci CK a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování. V případě odmítnutí vstupu zákazníka na palubu z důvodu nedostatku míst, v případě zrušení letu, přesměrování letu a zpoždění letu má zákazník nárok na kompenzaci dle nařízení EU č. (ES) 261/2004. Kompenzace jsou předepsány leteckým dopravcům ve prospěch konkrétního cestujícího a v případě oprávněného nároku náleží přímo zákazníkovi. Z toho důvodu tento nárok neuplatňuje zákazník formou reklamace u CK, ale sám přímo u letecké společnosti. CK není v tomto případě nijak povinna na požadavcích na kompenzaci se zákazníkem nijak spolupracovat vyjma poskytnutí kopie originálního potvrzení letenky nebo obdobného dokumentu. V případě stanovení míry a výše odškodnění bude pro stanovení náhrad a kompenzací použit ITQ Standard. 

Zdravotnické služby poskytované Klinikou nejsou službou cestovního ruchu a případné reklamace je třeba uplatnit přímo na Klinice.

Kdy je možné odstoupení od Smlouvy?

Zákazník může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu spolu s povinností uhradit CK odstupné (storno poplatky) dle těchto VSP.

CK může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy, případně jeho oznámením a podepsáním do protokolu u CK. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu změny Smlouvy podle § 2531 odst. 2 občanského zákoníku nebo zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinností zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout. Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá CK právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, je CK povinna rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje Smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu z důvodu zrušení zájezdu jen tehdy, pokud prokáže, že ke zrušení zájezdu došlo: a) v souladu s § 2536 odst. 1 a) občanského zákoníku (tj. v důsledku nedosažení minimálního počtu osob, který byl CK určen jako podmínka realizace zájezdu), b) vzhledem k vyšší moci. CK se může také zprostit povinnosti k náhradě škody, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit. Pokud zákazník nezaplatí cenu (zálohu apod.) za zájezd řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě 5 dnů, má CK právo od Smlouvy odstoupit a zákazník se v tomto případě zavazuje zaplatit odstupné. Pro výpočet odstupného je rozhodný den, kdy uplynula přiměřená lhůta k úhradě ceny. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, není tím dotčeno jeho právo na vrácení zaplacených částek. 

Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. CK je povinna oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě, která nesmí být kratší než sedm dní před zahájením zájezdu. CK má právo odstoupit od smlouvy, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné odkolnosti a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi nez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. 

Jaká je výše odstupného (storno poplatků) ?

Odstoupí–li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CK, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši dle následujícího bodu těchto VSP a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy.

Odstupné v případě odstoupení od Smlouvy před zahájením zájezdu, resp. čerpáním služeb činí: 

100% z celkové již zaplacené částky za zájezd. Peníze jsou ze 100% použity na zajištění služeb.
A v případě zrušení zájezdu z Vaší strany. Činí storno poplatek 100% z Vámi již zaplacenné částky.
Doporučujeme Vám pojistit Váš zájezd na storno poplatek u některé pojišťovny.

Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy a nezapočítává se den odletu. CK má právo jednostranně započítat nárok na odstupné oproti zákazníkem složené záloze nebo zaplacené celkové ceně. 

Jak budou řešeny případné nesnáze?

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc. Oznámení učiní zákazník na e-mail info@aratravel.cz V případě urgentního problému rovněž telefonicky: +420 604933113, kde sdělí svoje problémy či vady na poskytovaných službách a případně svůj návrh řešení. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popřípadě na jiné ujednané místo. 

Povinné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře 

CK má po celou dobu své činnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu; nebo b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. CK je pojištěna u pojišťovny Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. CK předá zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu kartu pojišťovny, obsahující název pojišťovny, číslo pojistné smlouvy a kontakty na pojišťovnu. Podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události zákazník nalezne na webových stránkách pojišťovny www.europassistance.it Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Jak je to s cestovním pojištění zákazníka?

CK nepřebírá odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené zákazníkovi v průběhu zájezdu. V ceně služeb není zahrnuto cestovní pojištění ani pojištění zrušení a přerušení cesty, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. CK upozorňuje zákazníka na nutnost doplňkově uzavřít „cestovní pojištění“ kryjící rizika na cestách. CK doporučuje zákazníkovi uzavřít „Pojištění zrušení nebo přerušení cesty“ pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy. Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Cestovní pojištění může zákazník uzavřít individuálně, nebo mu jej může zprostředkovat CK za podmínek stanovených pojišťovnou. V případě pojistného plnění se zákazník obrací přímo na pojišťovnu.

Jakým způsobem jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka? 

Zpracování osobních údajů a veškerá práva subjektu údajů jsou blíže specifikována na webových stránkách CK https://www.aratravel.cz/. CK zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Ara Tour s.r.o., IČ: 07301464, se sídlem Bělehradská 381/126, Praha 2.

KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

K JAKÉMU ÚČELU OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jde tedy o zpracování na základě titulu plnění smlouvy, ke kterému není nutný souhlas. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Správce nevyužívá Vaše osobní údaje k jiným účelům než pro potřeby plnění smluvního závazku a zákonných povinností, tedy ani k marketingovým účelům.

JAK BYLY OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁNY?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména ze zájmu ohledně uzavření smlouvy (vyplnění formuláře na webových stránkách), vzájemné komunikace (zejména prostřednictvím e-mailů a aplikace WhatsApp) a poté z uzavřené smlouvy. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku. Dále správce mohl získat osobní údaje ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správcenásledující kategorie osobních údajů:

základní identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,

kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

informace ze vzájemné komunikace – informace z webového formuláře, e- mailů a aplikace WhatsApp, zejména fotografie hlavy a vlasů,

fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace o přijatých platbách.

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zákonnost zpracování je dána čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti správce. Zpracování osobních v souvislosti s uzavřenou smlouvou tedy probíhá bez souhlasu.

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení, pokud k tomu budeme vyzváni. Osobní údaje dále předáváme obchodní společnost Aratravel S.R.L, se sídlem Via Di Vittorio 61, 73040 – Aradeo, Itálie, která je dále předává klinice Dr. Serkana Aygina, se sídlem Merkez Mahallesi, İstiklal Sokağı 11/A, 34384 Şişli/İstanbul, Turecko, a zajišťuje jejich dostatečnou ochranu. Toto předávání je rovněž kryto titulem plnění smlouvy, protože součástí našeho závazku je právě zprostředkování transplantace vlasů přes obchodní společnost Aratravel S.R.L.

Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace. Osobní údaje předáváme pouze italské společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy a maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, ani nejsou využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopi zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení sporů?

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu je právo ČR. Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu či ze smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých z výše uvedených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel: 296 366 360. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu on-line jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Jaké další informace obdržel zákazník již před uzavřením smlouvy? 

Zákazník výslovně prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržel a seznámil se s následujícími informacemi k zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. CK ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. CK má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Zákazník dale potvrzuje, že byl před uzavřením Smlouvy informován o těchto základních právech zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

– Telefonní číslo pro naléhavé případy je +420 604 933 113 nebo můžete kontaktovat příslušného delegáta zájezdu, jehož kontakt bude uveden v pokynech k zájezdu.  

-Zákazník může nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu a po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu či VSP, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Za zásadní prvek zájezdu se nepovažuje změna ubytovacího zařízení za zařízení stejné kategorie a obdobné vybavenosti. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí odstupné (storno poplatek) dle příslušných ustanovení VSP. 

– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. CK si zajistila ochranu pro případ úpadku pojištění záruky u subjektu Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

Závěrečná ustanovení

Zákazník svým podpisem Smlouvy osvědčuje že mu byly spolu s návrhem Smlouvy zaslány tyto všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že se s těmito podmínkami seznámil ještě před uzavřením Smlouvy.

Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto podmínky použijí. Platnost těchto VSP se vztahuje na služby poskytované CK jen tehdy, není-li CK stanoven či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. CK si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VSP. CK je v případě změny těchto podmínek povinna o této skutečnosti bez odkladu informovat ty zákazníky, jichž se bezprostředně dotýká, a to na kontaktní e-mail uvedený zákazníkem. Zákazník má právo takové změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět bez výpovědní doby. Písemná forma komunikace je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Veškerá fakta obsažená na webových stránkách, v katalogu, ceníku a zveřejněná CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich uveřejnění a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření Smlouvy se zákazníkem.

Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020