Vážíme si toho, že využíváte našich služeb a sdílíte s námi své osobní údaje. Jsme vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytujeme následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a Vašich odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) Vám práv.


KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Ara Tour s.r.o., IČ: 07301464, se sídlem Bělehradská 381/126, Praha 2.


KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

K JAKÉMU ÚČELU OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jde tedy o zpracování na základě titulu plnění smlouvy, ke kterému není nutný souhlas. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Správce nevyužívá Vaše

osobní údaje k jiným účelům než pro potřeby plnění smluvního závazku a zákonných povinností, tedy ani k marketingovým účelům.

JAK BYLY OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁNY?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména ze zájmu ohledně uzavření smlouvy (vyplnění formuláře na webových stránkách), vzájemné komunikace (zejména prostřednictvím e-mailů a aplikace WhatsApp)

a poté z uzavřené smlouvy. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku. Dále správce mohl získat osobní údaje ze sociálních sítí a

internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce

následující kategorie osobních údajů:

základní identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,

kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

informace ze vzájemné komunikace – informace z webového formuláře, e- mailů a aplikace WhatsApp, zejména fotografie hlavy a vlasů,

fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace o přijatých platbách.

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zákonnost zpracování je dána čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti správce. Zpracování osobních v souvislosti s

uzavřenou smlouvou tedy probíhá bez souhlasu.

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení, pokud k tomu budeme vyzváni. Osobní údaje dále předáváme obchodní společnost Aratravel S.R.L, se sídlem Via Di Vittorio 61, 73040 – Aradeo, Itálie, která je dále předává klinice Dr. Serkana Aygina, se sídlem Merkez Mahallesi, İstiklal Sokağı 11/A, 34384 Şişli/İstanbul, Turecko, a zajišťuje jejich dostatečnou ochranu. Toto předávání je rovněž kryto titulem plnění smlouvy, protože součástí našeho závazku je právě zprostředkování transplantace vlasů přes obchodní společnost Aratravel S.R.L.

Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace. Osobní údaje předáváme pouze italské společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy a maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, ani nejsou využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií

zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.